Tunø-Røgeri-Fonden Rotating Header Image

Bestyrelsens beretning

GOD FONDSLEDELSE

Tunø-Røgeri-Fonden er omfattet af Komitéen for god Fondsledelses Anbefalinger for god Fondsledelse. Læs i skemaet, hvordan fonden følger anbefalingerne.
TUNØ-RØGERI-FONDEN
Tunø-Røgeri-Fonden er stiftet i 2012 på initiativ af Kristian Wiese. Fonden er stiftet af Kristian Wiese, Edouard Rasmussen og Peder Nørby Odgaard.
JURIDISKE RAMMER FOR FONDEN
Tunø-Røgeri-Fonden er en dansk erhvervsdrivende fond, der arbejder selvstændigt og uafhængigt af andre hensyn end de der indgår i fondens formålsbestemmelse.
Fonden er underlagt Erhvervsfondsloven, hvorfor Erhvervsstyrelsen fører tilsyn med Fonden.

FORMÅL
Tunø-Røgeri-Fondens formål er at fremstille, udvikle og sælge fiskeprodukter samt at yde økonomisk støtte til erhvervsudvikling og dermed bosætning på Tunø.

FONDSBESTYRELSEN
Fonden ledes af en bestyrelse bestående af tre til fem medlemmer.
Bestyrelsen udpeger selv sige medlemmer.
Bestyrelsen vælger af sin midte en formand og en næstformand på det ordinære bestyrelsesmøde i marts.
• godkender den overordnede strategi for fonden
• beslutter, hvem der skal modtage alle uddelinger
• fører tilsyn med aktiviteterne i fonden
• sikrer en forsvarlig organisation af fonden
Fondsbestyrelsen fastlægger fondens støtteområder
Bestyrelsen afholder årligt mindst 4 ordinære bestyrelsesmøder samt et antal yderligere møder med mere strategiske emner.
Bestyrelsen gennemfører hvert år en selvevaluering af bestyrelsens arbejde og samarbejdet mellem bestyrelsen og direktionen med henblik på at identificere områder, hvor arbejdet i bestyrelsen kan forbedres. Selvevalueringen faciliteres af formandskabet.
Rammerne for bestyrelsens arbejde er fastlagt i bestyrelsens forretningsorden, der regelmæssigt evalueres for at sikre, at den til enhver tid lever op til Fondens virksomhed.
Bestyrelsen har besluttet hvem, der kan og skal udtale sig på fondens vegne til offentligheden og om hvilke forhold. Formanden udtaler sig således på bestyrelsens vegne og om Fondens erhvervsdrivende formål.

REVISION
Fondens regnskab revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor, der vælges af fondsbestyrelsen. Valget af revisor sker hvert år og finder sted på det ordinære bestyrelsesmøde i marts, hvor regnskabet også bliver behandlet.
Viacount Aps blev i marts 2017 genvalgt som Fondens revisor for en etårig periode.

ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE
Folketinget vedtog i juni 2014 en ny lov om erhvervsdrivende fonde, som trådte ikraft den 1. januar 2015. Efterfølgende har Komiteen for god fondsledelse udarbejdet et sæt ’Anbefalinger for god fondsledelse’, som de erhvervsdrivende fonde skal forholde sig til og i årsrapporten forklare, hvis anbefalingerne ikke følges (’følg eller forklar’-princippet).
Ajourført juni 2017